Bayramoğlu Patent | Hizmetlerimiz

ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI

Entegre devre ile; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir. Entegre devre topografyası ise ; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümüdür.

Entegre devre topografyasının yaratıcısı adına tescil edilmesi işlemleri de Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Hangi tür entegre devre topografyaları tescil edilerek korunur?
Orijinal niteliğe sahip entegre devre topografyaları Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesi ve tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla tescil belgesi verilerek korunur. Koruma; entegre devre topografyasının dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya topografyanın kendisi dışında topografyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmamaktadır.
Orijinal entegre devre topografyası ile ne kastedilmektedir?
Entegre devre topografyasının, tasarlayıcısının kendi fikrî çabası sonucu ortaya çıkmış ve tasarlama sırasında entegre devre üreticileri ve entegre devre topografyası tasarlayıcıları arasında bilinmiyorsa orijinal sayılmaktadır. Bilinen elemanların ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan bir entegre devre topografyası, bütün olarak ele alındığında, bir araya getirilmiş şekli bakımından orijinallik şartını taşıyorsa entegre devre topografyası korumasından yararlanmaktadır.
Entegre devre topografyası korumasının süresi
Entegre devre topografyasına sağlanan korumanın başlangıcı; entegre devre topografyasının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü edilen piyasaya sürülme tarihi veya ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde, başvurunun yapıldığı tarihtir. Koruma süresi, birinci fıkrada belirtilen başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının bitiminde sona ermektedir.
Entegre devre topografyası gizlilik gerektiren hâller dışında, ticarî olarak kullanılmamışsa ve tasarlandığı tarihten itibaren on beş yıl içerisinde Enstitüye tescil için başvurulmamışsa entegre devre topografyasını koruma hakkı talep edilememektedir.
Başvuru için gerekli belgeler
• Başvuru dilekçesi,
• Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri de içeren entegre devre topografyasının kopya veya net çizimleri,
• Entegre devre topografyası hakkında özet bilgi,
• Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge,
• Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekâletname,
• Başvuru tüzel kişi adına yapılıyor ise imza sirküleri.
 

Online:70 Bugün:11 Dün:5461 Toplam:760671